Araştırma Projesi Hazırlama

Öğrencilerin bilimsel düşünme ve araştırma yöntemleri konusunda deneyim kazanmaları ve karşılaşacakları sağlık sorunlarıyla ilgili karar verme süreçlerinde tıbbi kanıt ve deneyimleri kullanabilme becerilerini geliştirmek amacıyla 2002-2003 Eğitim Öğretim yılından bu yana Kanıta Dayalı Tıp (KDT) Dersleri verilmektedir. Dönem III’de Araştırma Planlama Dersi (APY) kapsamında I. Yarıyılda öğrencilerin Araştırma projesi yazmaları, II. Yarıyılda ise bu araştırmalarını gerçekleştirerek Poster olarak sunmaları beklenir.

Proje Gruplarının Oluşturulması

“Araştırma Projesi” için öğrencilerin 6’şar (altı) kişilik gruplar oluşturmaları ve gruplarında yer alanların isimlerini belirlenen tarihe kadar (bu tarihler öğrencilere duyurulur) KDT Grubu Başkanlığı Sekreterliği’ne bildirmeleri gerekmektedir.

Belirlenen tarih ve saate kadar grupların bildirilmemesi durumunda gruplar; KDT Grubu Başkanlığı tarafından rastgele oluşturulur.

Danışmanların Belirlenmesi

Proje grupları biri “Bilimsel Danışman” diğeri “İstatistik Danışmanı” olmak üzere iki danışman ile çalışır.

Kanıta Dayalı Tıp Grubu Sekreterliği tarafından danışmanlık yapmayı kabul eden öğretim üyelerinin listesi duyurulur. Öğrenciler bu listede yer alan öğretim üyeleri ile görüşerek Bilimsel Danışmanlarını belirlerler. Proje grupları bir yarıyıl boyunca en az dört defa Bilimsel danışmanları ile danışmanlarının odasında görüşme gerçekleştirirler.

Biyoistatistik Anabilim Dalı öğretim üyelerinden oluşan İstatistik Danışmanları gruplara KDT sekreterliği tarafından atanır. Ders programında yer alan üç ders saatinde gruplara istatistik danışmanları tarafından geri bildirim verilir.

Araştırma Projesi Formatı

Araştırma projelerinin aşağıdaki başlıklar dikkate alınarak 10 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanması beklenir. Bu başlıklar aşağıdaki gibi olup, başlıklar altında yer alması gereken bilgiler Bilimsel Araştırma Değerlendirme Form’unda yer almaktadır.

1) Projenin Adı
2) Proje Araştırmacıları (Ad, Soyad)
3) Projenin Bilimsel Danışmanı (Ad, Soyad, Unvan, Bölümü)
4) Projenin İstatistik Danışmanı (Ad, Soyad, Unvan, Bölümü)
5) Projenin Özeti (En fazla 200-250 sözcük) – Anahtar Sözcükler (3 – 5 adet)
6) Projenin Amacı
7) Projenin Önemi
8) Konu ile ilgili literatürlerin derlenmesi
9) Gereç ve Yöntem
10) Zamanlama Çizelgesi
11) Araştırma Bütçesi
12) Kaynaklar

Ayrıca öğrencilere, “Örnek Proje Değerlendirmesi” dersi kapsamında örnek bir araştırma projesi de dağıtılır.

Araştırma projelerinin yazılı çıktısı ve dijital formatı KDT Sekreterliği’ne teslim edilir. Projelerin MS Ofis ortamında “Times New Roman 12 punto” formatında yazılmış olması istenir.

Araştırma Planlama Yürütme (APY) Ders Programı (1. Yarıyıl)

APY 1. yarıyıl ders programı gerek araştırma projesinin oluşturulması gerekse sunumların hazırlanması aşamasında gerekli tüm bilgileri içeren derslerden oluşmaktadır. Örneğin, araştırma tiplerinin sınıflaması, içeriği ve çalışmaya uygun araştırma tipinin belirlenmesi “Bilimsel Araştırma Nedir? KDT ve Araştırma Yöntemleri” dersi içeriğinde anlatılmakta, bazı araştırma tipleri ile ilgili detaylı bilgiler ise “Klinik Araştırmalar”, “Saha Araştırmaları” ve “Sistematik Derleme ve Meta Analizi” derslerinde verilmektedir. Hazırlayacağınız proje önerisinde olması gereken başlıklar ve içerikleri “Araştırma Planlama, Öğrenci Araş. Projesi Hazırlama” dersinde verilmekte olup bu bilgiler “Örnek Proje Değerlendirmesi” dersi ile uygulamalı olarak pekiştirilmektedir.

Çoğu araştırma Etik kurul başvurusu gerektirmektedir. Sizlerin de 1. Yarıyıl sonunda öğrenci etik kuruluna başvurmanız zorunlu olacaktır. Bu nedenle araştırma ve yayınlarda karşılaşılan etik konuların anlaşılabilmesi için “Araştırma ve Yayın Etiği” dersine katılım gerekir.

Araştırmalarda veri toplama yöntemlerden biri de anketlerdir. Anket sorularının ve cevap seçeneklerinin nasıl hazırlanması gerektiği, anketin nasıl uygulanacağı gibi bilgiler “Anket Yöntemleri” dersinde anlatılmaktadır.

Çalışmaların Gereç-Yöntem bölümlerinde mutlaka belirtilmesi gereken “Örneklem genişliği, örnekleme yöntemi, hipotezler, verilerin değerlendirilmesinde kullanılacak hipotez testleri” gibi konular “Biyoistatistik ile İlgili Temel Kavramlar, Hipotez Testlerine Giriş, Uygun Hipotez Testinin Seçimi, Örnekleme Yöntemleri ve Örneklem Büyüklüğü” derslerinde verilmektedir.
1.Yarıyılın sonuna kadar biyoistatistik danışmanlarınız ile en az 4 defa ders programında belirtilen tarihlerde (Öğr. Araş. Projelerine Biyoistatistik Geri Bildirimi – 1-4) danışmanınızın odasında görüşmeniz gerekmektedir. Bu görüşmeler ders saatlerinde olduğundan yoklama alınmaktadır.

Kanıta dayalı karar verme sürecinde rehber kullanımı “Klinikte Rehberlerin Kullanımı ve Karar Verme Süreci” dersinde anlatılmaktadır.

Proje önerilerinizin, 1. Arasınav için sunum aşamasında gerekli olan, sunumun içeriği ve etkili sunum teknikleri gibi bilgiler “Bilimsel Sunum Teknikleri” dersinde anlatılmaktadır.