Poster Hazırlama

Bilimsel poster, bilimsel bir çalışmanın sonuçlarını görsel unsurlarla destekleyerek özetleyen bir sunum aracıdır.

Poster sunumu, araştırmacıların bilgi birikimlerinin, tecrübelerinin, araştırma sonuçlarının veya nadir vakaların diğer meslektaşları ile şematik olarak paylaşılmasını sağlayan pratik bir yöntemdir.

Öğrencilerimiz 1. Yarıyılda hazırladıkları araştırma projelerini 2. Yarıyılda gerçekleştirir ve Poster olarak sunarlar. Ayrıca çalışmalarının bir özetini de KDT sekreterliğine teslim ederler. Poster ve Özet Formatı aşağıda verilmiştir.

Poster Formatı

1.Posterler, en:70 x boy:100 cm ebatlarında, düz karton veya kağıt üzerine hazırlanmalıdır. Ayrıca öğrenciler posterlerinin A4 formatında en az 5 adet çıktısını almalı ve sunum sırasında yanlarında bulundurmalıdır.

2.Posterde yer alacak başlıklar ve içerikleri aşağıda belirtildiği şekilde hazırlanacak olup posterin içeriği ve biçimi “Bilimsel Poster Değerlendirme Formu” kullanılarak değerlendirilecektir.

Başlık
Çalışmayı doğru tanımlayan, doğru genelleyen ve uzunluğu uygun bir başlık yazılmış olmalıdır. Posterlerde çarpıcı nitelikte bir başlık da kullanılabilir.
Öğrenci ve Danışmanların İsimleri
Giriş
Araştırma konusunu, önemini konuyla ilgili yapılmış çalışma/bilgileri veren kısa bir girişten sonra araştırma amacı net olarak verilmelidir.
Gereç ve Yöntem
Araştırma tipi (tanımlayıcı, vaka-kontrol, kesitsel, kohort v.b. ), yeri, zamanı, evreni, örneklemi/araştırma grubunda yer alanların sayısı, seçim yöntemi/seçim kriteri, analitik bir çalışmaysa bağımlı/bağımsız değişkenleri, veri toplama/ölçüm yöntemleri, etik konular(bilgilendirilmiş onam, etik kurul onayı v.b.), kullanılan bilgisayar programı ve istatistik testler kısaca belirtilmelidir (görsel olması için uzun cümleler yerine alt başlıklarla kısaca verilebilir). Örneğin:
-Araştırma Tipi:Kesitsel,
-Yeri: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği gibi.
Bulgular
Bulgular açık, net, anlaşılır ve amaca uygun şekilde ortaya konulmalı, uygun sayıda tablo / grafik/resimlerle sunulmalı, istatistik sonuçlarla desteklenmelidir. Posterde gereç yöntem çok ayrıntılı verilmemeli poster bulgular ağırlıklı olmalıdır.
Sonuç
Çalışmanın önemli sonuçları verilmeli, kısaca mevcut çalışmalarla karşılaştırılmalıdır. Bu sonuçlara dayalı olarak varsa çalışmanın yeni ve önemli açılımları ve öneriler ortaya konulmalıdır.
Teşekkür
Varsa destekleyen kişi (posterde isimleri yer alanlar hariç) ve kuruluşlara teşekkür edilmelidir.
Kaynaklar
Giriş/Sonuç bölümünde yararlanılan en temel kaynaklar verilebilir (daha küçük yazı karakterleri de kullanılabilir).

Poster’in görsel olarak uygun olması için öneriler

Posterin Genel Tasarımı

 • Posterde sadelik esastır. Bu nedenle az sayıda uyumlu renk tercih edilmelidir.
 • Yazıların tümünün tek bir renk kullanılarak yazılması önerilir.
 • Arka fon için yumuşak pastel renk, belirleyiciler için kontrast koyu renk tercih edilmelidir.
 • Posterin tamamı yazı ve şekillerle doldurulmamalı (metin %20, Şekil %40), okumayı kolaylaştırmak amacıyla boş alanlar (%40) bırakılmalıdır.

Başlık

 • Kısa, tanımlayıcı ve dikkat çekici olmalıdır. Pasif cümle yapıları kullanılmamalıdır.
 • En az 4-5 metreden rahatlıkla okunabilmelidir.
 • İki satırdan fazla yer kaplamamalıdır.
 • En az 70 en fazla 90 punto büyüklüğünde harfler kullanılmalıdır.
 • Başlığın altına hazırlandığı kurum ve bölüm, logosu, yazar adları, tarih gibi bilgiler konmalıdır.
 • Yazar adları en fazla 72 punto büyüklüğünde olmalıdır.
 • Kurumlar 36-48 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

Ana Metin

 • 2 metre mesafeden rahatlıkla okunabilmelidir. Bunun için en az 18-30 punto tercih edilmelidir.
 • Satırlar arasında 2 satır boşluğu kullanılması okuma kolaylığı sağlar.
 • Yazı karakteri olarak kolay okunur fontlar (Arial, Arial Narrow, Helvetica, Lucida, Tahoma, Times New Roman gibi) tercih edilmelidir. Okumayı zorlaştıran italik yazı tercihinden kaçınılması önerilir.
 • Kullanılan yazı karakterlerinin tüm metinde sabit tutulması önerilir. Vurgulanmak istenen kısımlar ise ya kalın ya da altı çizili olarak yazılmalıdır.
 • Posterin diğer başlıkları en fazla 40 punto büyüklüğünde olmalıdır.

Tablo, grafik ve resimler

 • Sade olmalı fakat ek açıklamaya ihtiyaç duyulmayacak biçimde hazırlanmalıdır.
 • 2-3 metreden okunabilmelidir.
 • En fazla, 2-3 renk kullanılmalıdır.
 • Daha çok semboller ve şekillerle anlatılmalı az yazı tercih edilmelidir.
 • Resim, grafik veya tablolar yazıda geçtiği sıraya göre numaralandırılmalıdır.
 • Her görsel öğenin üst kısmında açıklayıcı başlık bulunmalıdır.
 • Her şekil benzer formatta tasarlanmalı ve boyutları da birbirine yakın olmalıdır.
 • Resim ve grafiklerin kalitesi (JPEG,BMP,PNG,GIF gibi formatlar kullanılmalıdır) önemlidir.

Teşekkür

 • Yazılar 14-18 punto büyüklüğünde olmalıdır.

Kaynaklar

 • Hedef kitleye yol gösterici nitelikte çok az sayıda kaynak konmalıdır.

Poster Özeti Formatı

Hazırlanan posterlerin özetleri sınav öncesi jüri üyelerine gönderilmekte ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası’nda basılmaktadır. Bu nedenle özetler aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda titizlikle hazırlanarak kağıt çıktısı ve dijital formatta (CD gibi) duyurulan tarihte Kanıta Dayalı Tıp Grubu Başkanlığı Sekreterliğine teslim edilir. Özet 300 kelimeyi aşmamalı, Microsoft Ofis ortamında Times New Roman 12 punto olarak hazırlanmalı ve A4 çıktısı üzerinde Bilimsel danışmanın onayladığını gösteren imzası bulunmalıdır.
Özette; başlıktan sonra Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Kelimeler olmak üzere beş başlık bulunmalıdır.

Özet
Başlık
Çalışmaya uygun, araştırmayı doğru tanımlayan bir başlık yazılmalıdır. (Başlığın altında öğrenci isimlerinden sonra bilimsel ve biyoistatistik danışmanın ismi de belirtilecektir.)
Amaç
Bu bölümde konuyla ilgili bir giriş yapılmalı (konu nedir, önemi vb.), ardından net bir şekilde araştırmanın amacı yazılmalıdır. (Bu çalışmanın amacı ………………………………………. dır. Ya da bu çalışmada …………………………………….. amaçlanmıştır gibi).
Gereç ve Yöntem
Bu bölümde araştırmanın tipi, yeri, zamanı, kaç kişi üzerinde yürütüldüğü (örnekleme yapıldıysa kaç kişiden hangi örneklem yöntemi ile kaç kişi alındı vb. bilgiler) araştırma grubu ve varsa kontrol grubunun özellikleri seçim kriterleri, araştırma verilerinin nasıl toplandığı, veri toplama araçları, hangi değişkenlerin araştırıldığı, kullanılan bilgisayar programı ve istatistik testleri belirtilmelidir.
Bulgular
Çalışmada elde edilen bulgular uygun bir sıra içerisinde düz yazı ile anlatılmalıdır. Araştırmanın tanımlayıcı bulguları ve belirlenen ilişkiler istatistiksel anlamlılıkları ile birlikte verilmelidir (ÖRN: Hangi faktörlerle ilişki bulundu, hangileri ile bulunmadı vb.).
Sonuç
Araştırmadan elde edilen önemli sonuçlar ve buna dayanarak yapılan çıkarımlar/öneriler belirtilmelidir.
Anahtar Kelimeler
Araştırmayı iyi tanımlayan 3 – 5 anahtar kelime yazılmalıdır.

Bilimsel Poster Değerlendirme Formu için tıklayınız